لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد
لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد

با افزایش اهمیت مقاله علمی در رزومه دانشجویان و پژوهشگران، مجلات جعلی نیز به وجود آمده اند که اکسپت مقاله و چاپ در آن ها هیچ اعتباری برای نویسنده مقاله به همراه نخواهد داشت.

به طور کلی ژورنال های علمی به دو گروه مجلات داخلی و خارجی تقسیم می شوند. هر کدام از این مجلات در یکی از چهار گروه مجلات ISI, ISC, SCOPUS , PUBMED قرار میگیرند.

مجلات علمی به صورت سالیانه و با توجه به معیارهای مشخصی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند.
در ادامه لیست مجلات که از نظر دانشگاه های آزاد ایران دارای اعتبار (لیست مجلات معتبر و نامعتبر دانشگاه آزاد) هستند آورده شده است.

این لیست در تاریخ 30 اردیبهشت 1399 از سایت زیر به روزرسانی شده است.

http://eval.journals.iau.ir/

# عنوان نشریه دفتر مجله کشور زبان اصلی شاپا وضعیت انتشار ارزیابی شهریور 96 ارزیابی اسفند 96 ارزیابی شهریور97 ارزیابی شهریور 98
1
اراک
انگلیسی 2538-5569
 
85
A
 
75
B
 
78
B
 
87
A
2
اسلامشهر
انگلیسی 2676-640X
 
0
C
 
29
C
 
0
C
3
اردبیل
انگلیسی 2588-4646
 
0
C
 
62
C
 
77
B
 
84
A
4
بندر انزلی
انگلیسی
 
0
C
 
32
C
 
0
C
5
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
6
اسلامشهر
انگلیسی
7
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2645-5560
8
قائمشهر
انگلیسی 2676-7007
 
0
C
 
0
C
 
30
C
9
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2645-4661
 
36
C
 
0
C
10
سمنان
فارسی 2676-3508
 
50
C
 
57
C
 
70
B
 
75
B
11
تنکابن
انگلیسی 2008-4935
 
87
A
 
94
A+
 
98
A+
 
96
A+
12
شهر مجلسی
انگلیسی 2252-0406
 
87
A
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
13
تهران جنوب
انگلیسی 2008-3556
 
87
A
 
90
A+
 
96
A+
 
98
A+
14
رشت
انگلیسی 2159-5852
 
92
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
96
A+
15
شوشتر
انگلیسی 2251-7588
 
82
A
 
86
A
 
92
A+
 
79
B
16
یزد
انگلیسی 2588-4506
 
34
C
 
76
B
 
77
B
 
86
A
17
لاهیجان
انگلیسی 2251-6867
 
59
C
 
84
A
 
0
C
 
0
C
18
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7396
 
54
C
 
83
A
 
85
A
 
81
A
19
ورامین
انگلیسی 2251-8533
 
76
B
 
77
B
 
75
B
 
82
A
20
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2345-458X
 
74
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
21
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی
 
67
B
 
71
B
 
79
B
 
0
C
22
تهران جنوب
انگلیسی 2008_9163
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
98
A+
23
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 1735-1472
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
90
A+
24
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-645X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
25
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-3898
 
76
B
 
73
B
 
81
A
 
81
A
26
اهواز
انگلیسی 2228-6888
 
40
C
 
60
C
 
38
C
 
71
B
27
قوچان
انگلیسی 2228-5970
 
93
A+
 
88
A
 
96
A+
 
96
A+
28
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2008-5621
 
96
A+
 
88
A
 
91
A+
 
81
A
29
واحد الکترونیکی
انگلیسی 2251-9335
 
26
C
 
64
C
 
75
B
 
38
C
30
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7019
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
31
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-6743
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
32
تهران مرکزی
انگلیسی 2228-6225
 
80
A
 
73
B
 
39
C
 
61
C
33
تنکابن
انگلیسی 2008-9171
 
96
A+
 
88
A
 
89
A
 
86
A
34
تنکابن
انگلیسی 2008-8868
 
93
A+
 
88
A
 
93
A+
 
98
A+
35
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
36
تهران جنوب
انگلیسی 2228-6217
 
20
C
 
68
B
 
75
B
 
84
A
37
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2195-3228
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
38
چالوس
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
39
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-9246
 
79
B
 
89
A
 
84
A
 
88
A
40
تهران مرکزی
انگلیسی 2251-7111
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
41
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7221
 
89
A
 
79
B
 
79
B
 
84
A
42
کرمانشاه
انگلیسی 2008-9295
 
98
A+
 
82
A
 
96
A+
 
96
A+
43
تهران شمال
انگلیسی 2228-5172
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
44
رشت
انگلیسی 2251-628x
 
91
A+
 
96
A+
 
98
A+
 
98
A+
45
شهرضا
انگلیسی 2252-0236
 
93
A+
 
88
A
 
95
A+
 
88
A
46
مشهد
انگلیسی 2008-8779
 
84
A
 
88
A
 
91
A+
 
95
A+
47
رشت
انگلیسی 2588-5723
 
79
B
 
83
A
 
86
A
 
81
A
48
قائم‌شهر
انگلیسی 2008-3599
 
60
C
 
70
B
 
75
B
 
79
B
49
ساوه
انگلیسی 2228-5512
 
0
C
 
34
C
 
79
B
 
79
B
50
گرمسار
انگلیسی 2008-9562
 
0
C
 
0
C
 
78
B
 
77
B
51
نجف‌آباد
انگلیسی 2322-388X
 
79
B
 
77
B
 
91
A+
 
96
A+
52
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2423-4192
 
89
A
 
83
A
 
78
B
 
80
A
53
ساری
انگلیسی 2345-606x
 
89
A
 
83
A
 
81
A
 
81
A
54
کازرون
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
55
علی آبادکتول
انگلیسی 2676-4342
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
35
C
56
اهر
انگلیسی 2345-4652
 
46
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
57
تنکابن
انگلیسی 2008-9284
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
58
دامغان
انگلیسی 2251-6719
 
74
B
 
78
B
 
79
B
 
91
A+
59
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
60
قزوین
انگلیسی 2345-6582
 
85
A
 
81
A
 
79
B
 
79
B
61
اهواز
انگلیسی 2423-7353
 
86
A
 
80
A
 
84
A
 
81
A
62
لامرد
انگلیسی 2588-5731
 
54
C
 
67
B
63
تبریز
انگلیسی 2008-8434
 
82
A
 
91
A+
 
76
B
 
76
B
64
تهران مرکزی
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
65
کرج
انگلیسی 2538-3620
 
52
C
 
85
A
 
84
A
 
85
A
66
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2228-7086
 
82
A
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
67
شهرکرد
انگلیسی 2008-8884
 
84
A
 
75
B
 
77
B
 
0
C
68
مشهد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
69
تهران جنوب
انگلیسی 1735-5702
 
93
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
70
فیروزکوه
انگلیسی 2538-2756
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
71
تهران جنوب
انگلیسی 2008-5890
 
59
C
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
72
تهران مرکزی
انگلیسی 2252-0201
 
84
A
 
77
B
 
84
A
 
88
A
73
شیراز
انگلیسی 1735-8299
 
98
A+
 
84
A
 
92
A+
 
81
A
74
تهران جنوب
انگلیسی 2251-733
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
75
نجف‌آباد
انگلیسی 2345-5993
 
73
B
 
77
B
 
83
A
 
39
C
76
علوم دارویی
انگلیسی 2383-0344
 
81
A
 
86
A
 
83
A
 
96
A+
77
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
78
شهر قدس
انگلیسی 2008-9244
 
98
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
79
دامغان
انگلیسی 2383-319X
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
98
A+
80
قزوین
انگلیسی 2251-9904
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
98
A+
81
مرودشت
انگلیسی 2423-7361
 
82
A
 
92
A+
 
89
A
 
94
A+
82
رشت
انگلیسی 2251-6433
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
91
A+
83
علوم دارویی
انگلیسی 2228-6780
 
82
A
 
73
B
 
79
B
 
65
B
84
شیراز
انگلیسی 2538-1881
 
81
A
 
72
B
 
81
A
 
88
A
85
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی
 
91
A+
 
72
B
 
75
B
 
37
C
86
مرودشت
انگلیسی 2251-6735
 
74
B
 
66
B
 
33
C
 
0
C
87
یزد
انگلیسی 2645-484x
 
34
C
 
31
C
88
بروجرد
انگلیسی 2008-9996
 
90
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
98
A+
89
دندانپزشکی
انگلیسی 2588-4166
90
خمینی شهر
انگلیسی 2008-4927
 
83
A
 
84
A
 
35
C
 
0
C
91
اراک
انگلیسی 2008-3505
 
94
A+
 
92
A+
 
95
A+
 
98
A+
92
قزوین
انگلیسی 2476-5465
 
80
A
 
87
A
 
75
B
 
86
A
93
شیراز
انگلیسی 2251-8541
 
79
B
 
72
B
 
0
C
 
0
C
94
شیراز
انگلیسی 2322-2301
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
83
A
95
تاکستان
انگلیسی 2322-312X
 
52
C
 
47
C
 
44
C
 
0
C
96
اراک
انگلیسی 2008-1030
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
97
علوم و تحقیقات تهران
انگلیسی 2251-7235
 
93
A+
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
98
تهران جنوب
انگلیسی 2251-7405
 
20
C
 
58
C
 
0
C
 
0
C
99
شهرضا
انگلیسی 2322-2905
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
100
یزد
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
101
شهر مجلسی
انگلیسی 2345-377X
 
89
A
 
90
A+
 
89
A
 
96
A+
102
کرج
انگلیسی 2008-1359
 
88
A
 
92
A+
 
93
A+
 
92
A+
103
چالوس
انگلیسی 2322-4525
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
104
ساوه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
105
جیرفت
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
106
تهران مرکزی
انگلیسی 2194-0509
 
98
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
107
کرج
انگلیسی 2008-3815
 
86
A
 
84
A
 
89
A
 
91
A+
108
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2588-3259
 
81
A
 
79
B
 
85
A
 
81
A
109
اصفهان (خوراسگان)
انگلیسی 2345-4105
 
15
C
 
0
C
 
35
C
 
0
C
110
تهران جنوب
انگلیسی 2588-7327
 
0
C
 
60
C
 
81
A
 
81
A
111
بابل
انگلیسی 2645-5498
 
96
A+
 
81
A
 
78
B
 
84
A
112
قزوین
انگلیسی 2345-6450
 
93
A+
 
92
A+
 
93
A+
 
93
A+
113
تهران شمال
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
114
اراک
انگلیسی 1735-8337
 
20
C
 
58
C
 
75
B
 
69
B
115
شاهرود
انگلیسی 2588-3623
 
76
B
 
77
B
 
84
A
 
86
A
116
ارومیه
انگلیسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
117
پژوهشگران جوان
فارسی 2228-6640
 
85
A
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
118
بندرعباس
فارسی 2008-708X
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
119
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
66
B
 
0
C
 
0
C
120
تهران جنوب
فارسی 2008-4420
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
121
یاسوج
فارسی 2345-217
 
91
A+
 
82
A
 
94
A+
 
94
A+
122
شهر مجلسی
انگلیسی 2423-4117
 
68
B
 
78
B
 
73
B
123
دفتر مطالعات نیروی انسانی
فارسی 2228-7620
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
124
تبریز
فارسی 2322-4746
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
125
کرج
عربی 22516573
 
86
A
 
74
B
 
88
A
 
91
A+
126
اراک
فارسی 1735-8361
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
127
اراک
فارسی 1735-8353
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
128
خمینی شهر
فارسی 2251-6263
 
42
C
 
32
C
 
34
C
 
28
C
129
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6212
 
85
A
 
40
C
 
0
C
 
71
B
130
تهران مرکزی
فارسی 2538-3833
 
91
A+
 
90
A+
 
79
B
 
91
A+
131
اهواز
فارسی 2322-214X
 
81
A
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
132
نور
فارسی 2322-2026
 
85
A
 
73
B
 
82
A
 
42
C
133
گرگان
فارسی 2322-3235
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
96
A+
134
بیرجند
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
135
ارسنجان
فارسی 2008-5958
 
68
B
 
80
A
 
87
A
 
91
A+
136
تبریز
فارسی 2538-1822
 
89
A
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
137
شهر قدس
فارسی 2008-9511
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
138
لاهیجان
فارسی 2251-7375
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
139
ملایر
فارسی 2008-613X
 
96
A+
 
94
A+
 
91
A+
 
96
A+
140
اسلامشهر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
141
تبریز
فارسی 2345-6299
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
142
مراغه
فارسی 2345-6310
 
25
C
 
74
B
 
79
B
 
76
B
143
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
144
رودهن
فارسی 2008-0824
 
86
A
 
74
B
 
82
A
 
67
B
145
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1605-2749
 
23
C
 
76
B
 
91
A+
 
93
A+
146
شوشتر
فارسی 2251-9548
 
71
B
 
68
B
 
36
C
 
78
B
147
مرودشت
فارسی 2251-6735
 
96
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
148
خوی
فارسی 1735-8698
 
69
B
 
69
B
 
73
B
 
65
B
149
تبریز
فارسی 2228-7647
 
92
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
150
چالوس
فارسی 2251-9734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
151
تهران مرکزی
فارسی
 
45
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
152
قم
فارسی 2538-3434
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
83
A
153
مشهد
فارسی 2283-1073
 
63
C
 
48
C
 
0
C
 
0
C
154
میانه
فارسی 2423-7957
 
89
A
 
89
A
 
87
A
 
86
A
155
همدان
فارسی 2476-4906
 
76
B
 
66
B
 
80
A
 
88
A
156
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5962
 
92
A+
 
96
A+
 
89
A
 
91
A+
157
ابهر
فارسی 2008 4285
 
15
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
158
رودهن
فارسی 2008-3726
 
86
A
 
80
A
 
83
A
 
64
C
159
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3281
 
81
A
 
80
A
 
88
A
 
94
A+
160
خوی
فارسی 2008-3734
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
161
کرج
فارسی 2008-6563
 
82
A
 
82
A
 
90
A+
 
94
A+
162
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
163
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0476
 
88
A
 
84
A
 
90
A+
 
92
A+
164
دهاقان
فارسی 2251-774X
 
93
A+
 
88
A
 
91
A+
 
86
A
165
فیروزآباد
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
166
رودهن
فارسی 2322-5793
 
93
A+
 
92
A+
 
87
A
 
83
A
167
تهران جنوب
فارسی 2008-8396
 
24
C
 
58
C
 
0
C
 
31
C
168
بجنورد
فارسی 1375-8221
 
50
C
 
71
B
 
40
C
 
71
B
169
بجنورد
فارسی 1735-7659
 
79
B
 
72
B
 
79
B
 
81
A
170
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
171
تاکستان
فارسی 2008-9279
 
22
C
 
58
C
 
77
B
 
75
B
172
دهاقان
فارسی 2476-6518
 
60
C
 
70
B
 
41
C
 
0
C
173
ساوه
فارسی 1735-9899
 
76
B
 
74
B
 
90
A+
 
94
A+
174
کرج
فارسی 2423-6446
 
47
C
 
72
B
 
40
C
 
0
C
175
کرج
فارسی 2008-8159
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
27
C
176
سنندج
فارسی 1735-9783
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
177
چالوس
فارسی 2251-7758
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
178
یادگار امام (ره) – شهر ری
فارسی 2008-6601
 
60
C
 
70
B
 
77
B
 
67
B
179
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5567
 
76
B
 
82
A
 
91
A+
 
90
A+
180
گرمسار
فارسی 1735-5516
 
66
B
 
74
B
 
0
C
 
0
C
181
تهران مرکزی
فارسی 2383-0379
 
96
A+
 
94
A+
 
89
A
 
93
A+
182
ورامین
فارسی 2322-3359
 
15
C
 
0
C
 
24
C
 
0
C
183
تاکستان
فارسی 2008-8035
 
74
B
 
82
A
 
84
A
 
81
A
184
تهران شمال
فارسی 2008-2193
 
79
B
 
70
B
 
79
B
 
0
C
185
آیت الله آملی
فارسی 2251-8134
 
60
C
 
74
B
 
38
C
 
0
C
186
بابل
فارسی 2645-5013
 
96
A+
 
90
A+
 
94
A+
 
93
A+
187
تهران شمال
فارسی 1735-9937q
 
70
B
 
88
A
 
92
A+
 
82
A
188
جیرفت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
189
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی
 
75
B
 
80
A
 
90
A+
 
92
A+
190
تهران مرکزی
فارسی 2423-4982
 
96
A+
 
96
A+
 
94
A+
 
96
A+
191
شهرکرد
فارسی 2345-5403
 
89
A
 
77
B
 
77
B
 
84
A
192
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2588-588x
 
42
C
 
74
B
 
90
A+
 
81
A
193
تهران شمال
فارسی 2008-1499
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
194
مرودشت
فارسی 2228-5229
 
96
A+
 
84
A
 
89
A
 
93
A+
195
ماهشهر
فارسی 2228-5261
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
196
محلات
فارسی ISSN
 
60
C
 
0
C
 
0
C
 
78
B
197
شوشتر
فارسی 9564-2251
 
0
C
 
0
C
 
67
B
 
73
B
198
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-7071
 
96
A+
 
92
A+
 
92
A+
 
86
A
199
پرند
فارسی 2228-5458
 
70
B
 
88
A
 
77
B
 
86
A
200
دزفول
فارسی 9813-2008
 
59
C
 
0
C
 
0
C
 
66
B
201
مرودشت
فارسی 2008-6407
 
92
A+
 
92
A+
 
94
A+
 
96
A+
202
گرگان
فارسی 2665-2383
 
80
A
 
84
A
 
86
A
 
88
A
203
مرودشت
فارسی 2322-3790
 
89
A
 
91
A+
 
79
B
 
0
C
204
بوشهر
فارسی 2008-627x
 
85
A
 
81
A
 
81
A
 
79
B
205
اراک
فارسی 2008-4668
 
93
A+
 
74
B
 
41
C
 
71
B
206
تهران مرکزی
فارسی 2383-1634
 
48
C
 
71
B
 
71
B
 
71
B
207
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2423-4133
 
60
C
 
0
C
 
71
B
 
81
A
208
بروجرد
فارسی 2251-8789
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
209
تهران مرکزی
فارسی 2383-0328
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
210
شهرضا
فارسی ISSN:2008-
 
93
A+
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
211
بوشهر
فارسی 2228-7272
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
212
رودهن
فارسی 2008-6458
 
63
C
 
70
B
 
79
B
 
71
B
213
تاکستان
فارسی 2008-9465
 
64
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
214
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9856
 
0
C
 
0
C
 
71
B
 
83
A
215
دزفول
فارسی 2322-2468
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
73
B
216
دندانپزشکی
فارسی 2008-4676
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
93
A+
217
لاهیجان
فارسی 2251-7286
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
218
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
219
خلخال
فارسی 2008-1480
 
84
A
 
81
A
 
83
A
 
86
A
220
خرم آباد
فارسی
 
20
C
 
35
C
 
34
C
 
36
C
221
کرج
فارسی
 
67
B
 
82
A
 
79
B
 
84
A
222
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
223
رشت
فارسی 2645-6222
 
0
C
 
71
B
224
لاهیجان
فارسی 2322-3545
 
87
A
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
225
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
226
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
227
یزد
فارسی 4882-2645
 
0
C
 
0
C
 
33
C
 
61
C
228
فارسی
 
0
C
229
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
230
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-2525
 
89
A
 
82
A
 
81
A
 
83
A
231
لارستان
فارسی 2008-5656
 
74
B
 
80
A
 
86
A
 
86
A
232
بروجرد
فارسی
 
79
B
 
72
B
 
82
A
 
70
B
233
نجف‌آباد
فارسی 2008-7845
 
86
A
 
77
B
 
86
A
 
78
B
234
پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
235
مبارکه
فارسی 2345-2617
 
81
A
 
86
A
 
94
A+
 
92
A+
236
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-5938
 
81
A
 
90
A+
 
89
A
 
79
B
237
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7480
 
91
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
238
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
239
آستارا
فارسی 2322-3065
 
50
C
 
63
C
 
71
B
 
74
B
240
یادگار امام (ره) – شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
241
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7965
 
96
A+
 
90
A+
 
81
A
 
78
B
242
ورامین
فارسی 1735-4226
 
0
C
 
64
C
 
77
B
 
0
C
243
تهران شمال
فارسی 2008-2754
 
73
B
 
77
B
 
0
C
 
0
C
244
دانشگاه آزاد اسلامی علوم وتحقیقات
فارسی
 
0
C
 
0
C
245
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6859
 
96
A+
 
92
A+
 
89
A
 
89
A
246
تهران شمال
فارسی 2008-9376
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
247
اصفهان (خوراسگان)
فارسی 2676-3303
 
91
A+
 
82
A
 
85
A
 
96
A+
248
کرج
فارسی 2228_7671
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
249
جیرفت
فارسی
 
96
A+
 
86
A
 
88
A
 
91
A+
250
جهرم
فارسی 2008-3068
 
96
A+
 
82
A
 
89
A
 
89
A
251
شاهرود
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
252
مرودشت
فارسی 2008-6369
 
93
A+
 
82
A
 
87
A
 
91
A+
253
گرمسار
فارسی 1735-8493
 
81
A
 
86
A
 
81
A
 
78
B
254
رودهن
فارسی
 
81
A
 
70
B
 
67
B
 
65
B
255
اهواز
فارسی 2345-5098
 
71
B
 
70
B
 
75
B
 
76
B
256
گرمسار
فارسی 2008-7039
 
66
B
 
76
B
 
83
A
 
83
A
257
تهران جنوب
فارسی 1735-305x
 
91
A+
 
94
A+
 
96
A+
 
96
A+
258
تنکابن
فارسی 2008-9414
 
74
B
 
81
A
 
40
C
 
0
C
259
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
260
نجف‌آباد
فارسی 2322-3871
 
84
A
 
79
B
 
81
A
 
78
B
261
مرودشت
فارسی 2228-5516
 
93
A+
 
88
A
 
89
A
 
91
A+
262
اراک
فارسی 1735-837X
 
79
B
 
80
A
 
79
B
 
77
B
263
مشهد
فارسی 1735-8000
 
60
C
 
66
B
 
0
C
 
39
C
264
فسا
فارسی 2251-8487
 
0
C
 
44
C
 
69
B
 
73
B
265
سنندج
فارسی 2008-899X
 
56
C
 
77
B
 
75
B
 
79
B
266
کرج
فارسی 2008-8485
 
72
B
 
72
B
 
81
A
 
85
A
267
تهران شمال
فارسی 2008-629
 
60
C
 
76
B
 
89
A
 
93
A+
268
دامغان
فارسی 1735-9724
 
67
B
 
86
A
 
87
A
 
89
A
269
اهواز
فارسی 2322-1410
 
77
B
 
80
A
 
87
A
 
93
A+
270
لاهیجان
فارسی 2251-9122
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
271
شهر قدس
فارسی 2008-5591
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
272
لاهیجان
فارسی 2345-6183
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
273
زاهدان
انگلیسی 0875-2383
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
274
اسلامشهر
فارسی 2008-4250
 
61
C
 
64
C
 
71
B
 
33
C
275
مرودشت
فارسی 2008-856
 
74
B
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
276
اهواز
فارسی 2008-8426
 
81
A
 
91
A+
 
88
A
 
85
A
277
تبریز
فارسی 7225-2008
 
89
A
 
94
A+
 
83
A
 
66
B
278
زرند
فارسی 2322-3464
 
35
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
279
قم
فارسی 2538-5674
 
60
C
 
73
B
 
81
A
 
81
A
280
تهران مرکزی
فارسی
 
0
C
 
0
C
281
ملایر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
282
ساری
فارسی 2322-245X
 
67
B
 
0
C
 
0
C
 
0
C
283
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
284
بوشهر
فارسی 2228-6063
 
96
A+
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
285
آشتیان
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
286
آزادشهر
فارسی 2008-0026
 
55
C
 
63
C
 
21
C
 
0
C
287
شاهرود
فارسی 2228-6896
 
60
C
 
70
B
 
0
C
 
0
C
288
پژوهشکده قرآن و عترت
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
289
همدان
فارسی 20087195
 
78
B
 
80
A
 
79
B
 
70
B
290
زنجان
فارسی 2008-0514
 
71
B
 
80
A
 
75
B
 
89
A
291
بوشهر
فارسی 2008-9392
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
292
شوشتر
فارسی 1735-7039
 
75
B
 
75
B
 
81
A
 
73
B
293
اراک
فارسی 1735-7039
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
294
شوشتر
فارسی 1735-4552
 
0
C
 
70
B
 
81
A
 
78
B
295
مشهد
فارسی
 
42
C
 
58
C
 
38
C
 
0
C
296
تهران پزشکی
فارسی 1023-5922
 
91
A+
 
84
A
 
85
A
 
91
A+
297
بابل
فارسی 2476-5449
 
75
B
 
81
A
 
35
C
 
0
C
298
مشهد
فارسی 1735-7977
 
46
C
 
67
B
 
77
B
 
77
B
299
شبستر
فارسی 2008-1510
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
300
ابهر
فارسی 2228-7884
 
56
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
301
کرج
فارسی 2345-5195
 
79
B
 
75
B
 
74
B
 
73
B
302
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0123
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
91
A+
303
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1563-4809
 
92
A+
 
92
A+
 
89
A
 
93
A+
304
کرج
فارسی 4267-8002
 
0
C
 
78
B
 
79
B
 
76
B
305
چالوس
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
306
چالوس
فارسی 1735-644x
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
307
اهواز
فارسی 2251-6905
 
64
C
 
74
B
 
71
B
 
0
C
308
شهر مجلسی
فارسی 2423-3226
 
89
A
 
84
A
 
94
A+
 
94
A+
309
تهران مرکزی
فارسی 2383-1626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
310
معاونت پژوهشی‌دانشگاه
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
311
تهران شمال
فارسی 2008-9767
 
66
B
 
32
C
 
0
C
 
0
C
312
اهواز
فارسی 2008_403x
 
96
A+
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
313
گرگان
فارسی 2008-0298
 
96
A+
 
94
A+
 
94
A+
 
96
A+
314
زنجان
فارسی 1735-9880
 
66
B
 
78
B
 
79
B
 
85
A
315
اهر
فارسی 1735-322x
 
72
B
 
74
B
 
84
A
 
92
A+
316
ملایر
فارسی 2251-8827
 
79
B
 
85
A
 
92
A+
 
88
A
317
مشهد
فارسی 1735-8019
 
60
C
 
39
C
 
71
B
 
71
B
318
بناب
فارسی 2423-7884
 
79
B
 
79
B
 
79
B
 
82
A
319
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-0433
 
89
A
 
89
A
 
88
A
 
86
A
320
کرج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
321
مشهد
فارسی 1735-1985
 
46
C
 
56
C
 
73
B
 
34
C
322
ساری
فارسی 2228-5318
 
73
B
 
85
A
 
83
A
 
88
A
323
اراک
فارسی 1735-8345
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
324
اهر
فارسی 2228-768x
 
44
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
325
شیراز
فارسی 2008-3114
 
0
C
 
0
C
 
35
C
 
32
C
326
ورامین
فارسی 2251-8371
 
0
C
 
0
C
 
34
C
 
0
C
327
یادگار امام (ره) – شهر ری
فارسی 1735_7454
 
60
C
 
68
B
 
0
C
 
61
C
328
گرمسار
فارسی 1735-5028
 
62
C
 
82
A
 
74
B
 
83
A
329
تهران مرکزی
فارسی 2322-5823
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
330
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-6272
 
84
A
 
85
A
 
69
B
 
73
B
331
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-949X
 
61
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
332
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-5346
 
92
A+
 
92
A+
 
91
A+
 
93
A+
333
تبریز
فارسی 2716-9979
 
96
A+
 
96
A+
 
93
A+
 
93
A+
334
قزوین
فارسی 2008-8558
 
73
B
 
86
A
 
81
A
 
84
A
335
سنندج
فارسی 2008-9007
 
62
C
 
84
A
 
81
A
 
85
A
336
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-3327
 
79
B
 
0
C
 
75
B
 
71
B
337
تهران مرکزی
فارسی 2252-0104
 
26
C
 
0
C
 
73
B
 
79
B
338
تهران جنوب
فارسی 2322-3103
 
30
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
339
فیروزکوه
فارسی 1735-9910
 
86
A
 
82
A
 
94
A+
 
86
A
340
یادگار امام (ره) – شهر ری
فارسی 2008_0859
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
341
گچساران
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
342
جیرفت
فارسی 2538-5690
 
91
A+
 
88
A
 
89
A
 
89
A
343
شیراز
فارسی 2228-5709
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
344
شوشتر
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
345
رشت
فارسی 2538-5968
 
86
A
 
86
A
 
93
A+
 
96
A+
346
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8701
 
86
A
 
0
C
 
36
C
 
84
A
347
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
348
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
349
مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی (ره) وانقلاب اسلامی
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
350
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2252-0686
 
91
A+
 
80
A
 
91
A+
 
93
A+
351
دهاقان
فارسی 3273-2345
 
89
A
 
88
A
 
94
A+
 
96
A+
352
تبریز
فارسی 2322-5661
 
84
A
 
91
A+
 
81
A
 
78
B
353
تهران مرکزی
فارسی 2322-5548
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
354
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2008-9619
 
28
C
 
70
B
 
81
A
 
75
B
355
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
356
تهران مرکزی
فارسی 2423-4974
 
86
A
 
90
A+
 
89
A
 
83
A
357
نجف‌آباد
فارسی 2322-3863
 
79
B
 
77
B
 
83
A
 
83
A
358
آزادشهر
فارسی 2008-3122
 
58
C
 
82
A
 
81
A
 
76
B
359
قم
فارسی 2538-4945
 
34
C
 
68
B
 
41
C
 
56
C
360
جیرفت
فارسی 2538-5917
 
96
A+
 
90
A+
 
91
A+
 
94
A+
361
ابهر
فارسی 2228-7434
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
362
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه
فارسی 1735-8663
 
81
A
 
44
C
 
77
B
 
87
A
363
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2228-7868
 
89
A
 
83
A
 
83
A
 
83
A
364
تهران مرکزی
فارسی 2322-584x
 
0
C
 
82
A
 
79
B
 
74
B
365
تنکابن
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
366
تهران غرب
فارسی 2322-5475
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
367
شهرکرد
فارسی ‪۲۳۴۵-۵۳۹X
 
82
A
 
82
A
 
91
A+
 
85
A
368
گرمسار
فارسی 2251-8851
 
73
B
 
92
A+
 
96
A+
 
96
A+
369
شوشتر
فارسی 2228- 5784
 
58
C
 
76
B
 
82
A
 
81
A
370
تهران جنوب
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
371
تاکستان
فارسی 2322-2549
 
32
C
 
62
C
 
77
B
 
0
C
372
تهران مرکزی
فارسی 2251-9165
 
81
A
 
94
A+
 
94
A+
 
92
A+
373
بوشهر
فارسی
 
0
C
 
60
C
 
0
C
 
0
C
374
قشم
فارسی 2383-2428
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
375
سمنان
فارسی ۲۴۲۳-۵۴۵۸
 
79
B
 
73
B
 
81
A
 
68
B
376
مرودشت
فارسی 2008-6377
 
79
B
 
82
A
 
92
A+
 
96
A+
377
مرودشت
فارسی 2228-5946
 
86
A
 
84
A
 
94
A+
 
96
A+
378
یاسوج
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
379
تهران شمال
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
25
C
380
شاهرود
فارسی 2008-6156
 
0
C
 
68
B
 
83
A
 
93
A+
381
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 2251-7626
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
382
یادگار امام (ره) – شهر ری
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
61
C
383
گرمسار
فارسی 2251-6697
 
76
B
 
88
A
 
87
A
 
78
B
384
گرمسار
فارسی
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
385
سبزوار
فارسی 2423-4966
 
82
A
 
80
A
 
89
A
 
93
A+
386
رودهن
فارسی 2008-1138
 
83
A
 
76
B
 
79
B
 
66
B
387
شوشتر
فارسی 2322_4452
 
54
C
 
72
B
 
79
B
 
76
B
388
همدان
فارسی 23225602
 
78
B
 
78
B
 
77
B
 
84
A
389
تهران مرکزی
فارسی 23225602
 
0
C
 
0
C
 
0
C
 
0
C
390
علوم و تحقیقات تهران
فارسی 1735-9562
 
91
A+
 
82
A
 
92
A+
 
91
A+