شاخص JRK در مجلات آی‌اس‌آی چیست؟
شاخص JRK در مجلات آی‌اس‌آی چیست؟

در پایان هر سال، مجله‌های مربوط به یک زمینه تحقیقاتی خاص بر اساس میانگین فاکتور تاثیر مجله Journal Impact Factor یا به اختصار (JIF) لیست می‌شوند.

رتبه بندی ژورنال (Rank Journal) به عنوان شاخص «JRK» در آن زیمنه خاص علمی به صورت زیر توصیف می‌شود.

بر این اساس مجله علمی که بیشترین JIF را دارد در رتبه نخست جدول و با شماره یک مشخص می‌شود. در مقابل مجله ای که کمترین JIF را دارد نیز در پایین ترین خانه جدول رتبه بندی می شود.

در ساختار رتبه بندی JRK شماره ریدف مجلات با حرف n (کوچک) و N (بزرگ) هم نشان دهنده تعداد مجله‌ها در آن زمینه علمی خاص است.

شاخص JRK بین صفر و یک متغیر است. به این ترتیب JRK یک برای مجله‌ای در موضوعی خاص به این معنی است که که آن گرایش خاص علمی در هیچ مجله‌ای وجود ندارد که درجه آن بر مبنایJIF، بالاتر از مجله موردنظر باشد.

وقتی JRK برای یک مجله موضوعی ۶۵ درصد باشد، بدان معنی است که در آن گرایش خاص، ۳۵ درصد مجله‌ها بر مبنای JIF، بالاتر از مجله موردنظر هستند.