بررسی میزان شباهت (سیمیلاریتی) مقاله علمی
بررسی میزان شباهت (سیمیلاریتی) مقاله علمی

در این مطلب به موضوع سمیلاریتی یا درصد تشابه که یکی از مراحل آماده سازی متن مقاله علمی است می پردازیم.

چک کردن سمیلاریتی مقالات یکی از اقدامات رایج در مجلات معتبر است و چنانچه میزان شباهت مقاله سابمیت شده از حد مشخصی بیشتر باشد مقاله در همان آغاز کار ریجکت خواهد شد.

مطابق منابع اعلام شده این میزان در حدود 10% در نظر گرفته می شود.

برای اندازه گیری میزان شباهت (Similarity) نرم افزارهای زیادی وجود دارد. iThenticate یکی از محبوبترین نرم افزارهای محاسبه میزان سیمیلاریتی مقاله علمی است.
برای دریافت نرم افزار iThenticate می توانید به سایت رسمی شرکت تولید کننده این نرم افزار به نشانی زیر مراجعه نمایید.

http://www.ithenticate.com/