ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index
ارزیابی مقالات علمی با استفاده از شاخص h-index

h-index

معیاری است برای ارزیابی عملکرد نویسندگان یک مقاله علمی. ساختار ارزیابی h-index به گونه‌ای است که سعی شده تا هر دو عامل زیر مدنظر قرار گیرد.

  1. میزان فعالیت موثر
  2. و همچنین تعداد ارجاعات دریافت شده توسط نویسنده

به طور کلی مقدار عددی 20 برای h-index نشان دهنده اعتباری خوب و مطلوب، 40 به معنی بسیار عالی و 60 نشان دهنده تاثیرگذار بودن نویسنده در مباحث علمی است.

نحوه محاسبه h-index

در ابتدا مقالات منتشر شده را با توجه به تعداد ارجاعات دریافت شده به صورت نزولی مرتب می‌کنیم. سپس آخرین مقاله‌ای که تعداد ارجاعات آن از رتبه کسب شده بیشتر و یا مساوی آن است را پیدا می‌کنیم. این رتبه را h می‌نامیم. مقدار h-index نویسنده برابر با رتبه ردیف انتخاب شده است. مثال:

چگونه h-index را محاسبه کنیم
چگونه h-index را محاسبه کنیم

با توجه به موارد گفته شده، تابع محاسبه h-index به صورت زیر خواهد بود.

فرمول محاسبه h-index
فرمول محاسبه h-index